Gestaltterapi - något för dig?

Vas eller profiler? Hur tolkar just du verkligheten?

Vem är jag? Vad vill jag med livet, varför blev det så här, vill jag fortsätta leva det så här? Hur ser mina relationer ut, hur påverkar jag att det blir så? Vad behöver jag? Hur gör jag för att vara jag i olika situationer? Hur tolkar jag det som sker och hur styr detta mig?

Genom livets gång får vi erfarenheter som präglar vårt sätt att vara människa i världen. Alla kan hamna i mer eller mindre svåra situationer utan att ha särskilt
problematisk uppväxt och kan i perioder i livet behöva hjälp med att bena upp situationer, förstå sig själv lite bättre för att kunna komma vidare i livet. Dessa tillstånd och svårigheter kan ibland vara besvärliga och svåra att förstå på egen hand. Har du kommit till ett vägskäl i livet?

Gestaltterapeuten har kunskap och erfarenhet att hjälpa dig att komma vidare i livet. Du får möjlighet att

• lära känna dig själv bättre, se dig själv lite tydligare

• bli mer medveten om hur du påverkas av och påverkar din omgivning

• bli uppmärksam på vad du styrs av i livet, hur din orienteringskarta ser ut

• göra mer medvetna val och i mindre grad styras av autopiloten

• öka din förmåga att leva mer i nuet

• ta eget ansvar för ditt liv

• navigera på ett mer funktionellt sätt i livet - utifrån dina förutsättningar

• förbättra din förmåga till autentiska möten mellan människor

• lyssna till hela dig ur ett helhetsperspektiv kropp, känsla och tanke

• förstå hur du medskapar din verklighet genom dina tolkningar av den

 

HUR GÅR DET TILL?

Samtal och nyfiket utforskande är gestaltterapeutens huvudsakliga verktyg. Tillsammans så putsar vi spegeln så att du kan se dig själv lite tydligare. Vi tittar mer på HUR du gör för att vara du än varför. Vi har mer fokus på NU än sen och då.

Ett nyckelord i terapin är MÖTET – mellan terapeut och dig som klient, olika sidor av dig, mellan dig och andra, mellan kropp och knopp… Kroppsmedvetenhet har en viktig plats i gestaltterapin eftersom det är genom kroppen vi kan få kontakt med våra känslor. Kropp, känsla och tanke är oskiljbara delar i en helhet som är du.

Vi börjar med att träffas en gång, stämmer av hur kontakten känns och vad du önskar hjälp med och om jag kan se att gestaltterapi passar dig. Bestämmer vi oss för att gå vidare bokar vi in tre gånger först, gör en avstämning av hur dessa fungerat. Fortsätter kan du antingen boka in ett paket om 5 eller 10 gånger i taget, eller boka tid gång för gång.

 

MIN SPECIALITET

Jag har lång erfarenhet av att jobba med kommunikation i olika sammanhang och former. Jag har tagit med mig kommunikation som min specialitet in i arbetet som gestaltterapeut. Kommunikation betyder göra gemensamt och tillsammans utforskar vi hur sättet du lever ditt liv på visar sig i vårt möte.

Kommunikation kännetecknas av DIALOG som är en nödvändig förutsättning för att växa och mogna som människa. Ett dialogiskt möte är ett nyckelbegrepp inom gestaltterapin och kännetecknas av ett ömsesidigt möte mellan två jämbördiga parter och är präglat av empatiskt förutsättningslöst lyssnande. Det är genom mötena med andra människor vi formas och blir till, i relationerna lär vi oss hur vi ska förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Därför är det också i mötet med andra vi kan läkas och få nya perspektiv på oss själva och livet. I det terapeutiska dialogiska mötet speglas hur du har det med kontakten med dig själv och andra människor, terapirummet kan därmed ses som en komprimerad version av ditt liv. 

Läs mer om gestaltterapi här

 

Jag är diplomerad gestaltterapeut, utbildad vid GestaltAkademin i Skandinavien och tar emot klienter måndagar 16.00- 20.00 i centrala Västerås.

Kontakta mig om du vill veta mer eller boka tid genom att skicka ett mejl till info@glimracoaching.se så hör jag snarast av mig.

 

 

Humanistisk terapiform
Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som började utvecklas under senare delen av 40-talet av Fritz Perls. Den tysk-judiska läkaren och psykoanalytikern Fritz Perls (1893-1970) reagerade mot den psykoanalytiska metoden och lät sig inspireras av tankar från olika miljöer och teoretiska riktningar som han sedan tillsammans med sin fru Laura Perls och vän Paul Goodman sammanförde i en ny psykoterapi. Man kan säga att psykoanalysen finns med som en influens i gestaltterapin och det finns ett antal andra teoretiska influenser.

Gestaltpsykologin
I gestaltterapin menar man att människor skapar meningsfulla helheter – gestalter – av de föremål, händelser och situationer som vi erfar i omgivningen. Vi är inte passiva mottagare av intryck från omvärlden. Vissa saker kommer i förgrunden medan andra hamnar i bakgrunden. Dessa tankar har sitt ursprung i Gestaltpsykologin.

Existentialismen
Den bakomliggande livssynen för gestaltpsykoterapin är existentialismen. Den handlar om vår existens och våra villkor som människor – om meningen med livet, om att ta ansvar och om friheten att välja. Ett annat koncept hämtat från existentialismen är Martin Bubers dialogfilosofi som innebär att allt verkligt liv sker i mötet mellan Jag och Du.

Fenomenologin
Inom gestaltpsykoterapin använder man sig av fenomenologisk metod. Med fenomenologi menas att man inte kommer sanningen närmare än med sin upplevelse. Därför undersöker och utgår gestaltpsykoterapeuter från människors upplevelser så som de visar sig i stunden.

Kroppsinriktad psykoterapi
En annan influens är den kroppsinriktade psykoterapin utvecklad av Wilhelm Reich. Den bärande tanken är att kropp och själ hänger samman. Psykiska och emotionella svårigheter har sin motsvarighet i kroppsliga besvär. Genom att arbeta med det kroppsliga kan man alltså synliggöra och lösa upp psykiska knutar. Att jobba med kroppsmedvetenhet ingår därför som en naturlig del i det gestaltpsykoterapeutiska förhållningssättet.

Holismen
Holismen är en annan influens där människan ses som självreglerande helhet som strävar efter balans.

Österländskt tänkande
Från österländsk filosofi hämtades tankar om betydelsen av en medvetenhet i nuet och att utveckling sker när jag vågar vara den jag är i stället för att sträva efter vara något jag inte är (förändringsparadoxen).
     
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Även om gestaltterapin från början utvecklades som en arbetsmetod för individuell psykoterapi har metodiken också visat sig vara ett fruktbart förhållningssätt i arbetet med grupper, organisationer och företag. De som idag arbetar med gestaltmetodiken som grund är verksamma inom alla slags branscher inom näringsliv och offentlig sektor. De kan vara terapeuter, läkare, vård- och skolpersonal, kulturarbetare, medarbetare på en hr-avdelning eller i tillverkningsindustrin. De kan ha olika slag av chefs- och ledaransvar, men också vara konsulter eller någon annan typ av specialist på utveckling av grupper, organisationer och företag.